۸.۱۷.۱۳۸۹

درگاه
منوچهر مطیعی تهرانی
اگر بیننده خواب ببیند که در آستانه خانه‌اش زباله و آشغال ریخته شده و آنجا کثیف است چیزی یاحادثه‌ای یا شخصی موجب تشویش خاطر بیننده خواب می‌شود. اگر بیننده خواب ببیند که از سر در خانه‌اش آب باران فرو می‌ریزد به اندازه و مقدار آن آب که می‌چکد نعمت و رفاه نصیب او می‌شود و چنانچه آن آب کدر و گل‌آلود و کثیف باشد دچار غم می‌گردد و اگر متعفن باشد یک بیماری در انتظار او است. اگر بیننده خواب ببیند سر در خانه‌اش ناگهان به سر او فرو ریخت به هیچ وجه خوب نیست و احتمال هلاک در بین است و بیننده خواب باید خویشتن را از خطرهائی که در کمین او نشسته‌اند حفظ کند.

ابراهیم کرمانی
اگر ببیند آستانه خانه بر او فرو ریخت و گرفتارش کرد، دلیل آن باشد که بیم هلاک و گرفتاری و ترس برای او می‌رود. اگر آستانه خانه‌اش را به رنگ‌های گوناگون آراسته و زینت شده ببیند، تعبیر آن باشد که زرق و برق دنیا مشغول شود و زینت ظاهری چشمش را خواهد گرفت.

ابن سیرین
منظور از آستانه درگاه خانه، جلوی در، کفش‌کن و به هر صورت منطقه‌ای است که از آن پا به درون خانه می‌گذارند و در مواردی هم چارچوب در خانه منظور شده است.

ـ اگر ببیند آستانه زیرین از نو بساخت یا تعمیر و تعویض کرد، دلالت بر آن دارد که زن طلاق می‌دهد و زن دیگری ستاند.

ـ اگر ببیند آستانه بالائی را از جا بکند، دلالت بر بیم خود‌کشی و از میان‌بردن خود وجود دارد.

ـ اگر ببیند آستانه زیرین و زبرین خانه خود را می‌کند، مرد و زن هر دو هلاک می‌شوند.

ـ اگر ببیند آستانه خانه‌اش خراب شد، مقام و منزلت از دست خواهد داد و نزد مردم خوار می‌شود.

ـ اگر ببیند از آستانه خانه‌اش آب زلال چون باران فرو می‌ریزد، به اندازه‌ای که دیده است مال و نعمت نصیبش خواهد شد.

ـ اگر ببیند از آستانه خانه‌اش مار و عقرب بیرون می‌آمدند، از شخص صاحب مقام و بزرگی رنج و اندوه به او خواهد رسید.

دانیال
ـ دیدن آستانه بالائی در به هنگام رویا، به مفهوم مرد خانه تعبیر می‌شود.
ـ رویای آستانه زیرین، به مفهوم زن خانه است.
ـ اگر ببیند آستانه بالائی فروریخت، تعبیرش چنان باشد که مرد خانه خواهد مرد.
ـ اگر مرد خانه ببیند که آستانه زیرین فرو ریخت یا بسوخت، تعبیر آن باشد که زن‌خانه می‌میرد.

هیچ نظری موجود نیست: