۸.۱۷.۱۳۸۹

دستمالمنوچهر مطیعی تهرانی
دستمال کسی است که به شما کمک می‌کند و دائم همراه شماست یا اوقات بیشتری از شبانه‌روز را با او می‌گذرانید. این شخص هم می‌تواند همسرتان باشد و هم خدمتکار و هم معاون یا منشی اداری، به هر حال او کسی است که هر کار که بخواهید بکنید باید به کمک او انجام دهید یا لا‌اقل از آنچه می‌کنید مطلع و آگاه می‌شود. اگر ببینید دستمال پاک و تمیز و اطو کرده‌ای دارید یا در جیب خود نهاده‌اید از خدمت و صداقت شخصی با خصائص گفته شده بهره‌مند می‌گردید و او کسی است که امتیاز دارد و صادق و خدمتگزار است ولی اگر دستمال شما چرک و کثیف و مچاله باشد او هست ولی امتیازات لازم را ندارد و فاقد صداقت است. اما گرفتن و دادن دستمال تعبیری کاملاً متفاوت دارد. چنانچه کسی دستمال به شما داد شما را ناراحت و آزرده می‌کند و افسردگی می‌یابید. او غم به شما نمی‌دهد اما موجب تکدرخاطرتان می‌گردد و اگر شما به کسی دستمال دادید این شما هستید که او را اندوهگین و مکدر می‌کنید.

هیچ نظری موجود نیست: