۸.۱۸.۱۳۸۹

روغن
منوچهر مطیعی تهرانی
دیدن جمله روغن‌ها در خواب خوب است به‌خصوص روغن‌زیتون که از روغن‌های مبارک است. چنانکه در خواب ببینید که روغن زیتون می‌خورید به مال و نعمت می‌رسید و پولی از راه درست به دست شما می‌آید. برخی از معبران روغن را میراث دانسته‌اند و برخی مال و نعمت و روی هم‌رفته دیدن روغن در خواب خوب است. اگر در خواب ببینید که دیگری روغن به سر شما می‌مالد فریب می‌خورید و کسی که روغن می‌مالد به شما دروغ می‌گوید و مکر و نیرنگ در کارتان به‌کار می‌برد و اگر شما به سر دیگری روغن بمالید همین تعبیر را دارد که شما او را می‌فریبید. ابن‌سیرین از اشعث نقل می‌کند که روغن‌ها همه غم و اندوه هستند مگر روغن زیتون که مال و نعمت است. اگر ببینید که لباس شما به روغن آلوده شده غمین و اندوهگین می‌‌شوید. دیدن روغن‌های خوشبو در خواب عموماً خوب است.

هیچ نظری موجود نیست: