۸.۲۵.۱۳۸۹

قناری
منوچهر مطیعی تهرانی
قناری مرغ غم و رنج و مرغ بیماری است و رنجوری به‌خصوص اگر زرد یک دست باشد. اگر در خواب ببینید که قناری در قفس دارید که زرد است یا لکه‌ای زرد به بدنش دیده می‌شود با زنی بیمارگونه برخورد خواهید کرد و اگر قفس در خانه شما و متعلق به شما باشد زنی از متعلقان شما بیمار می‌شود. اگر قناری بخواند و شما در خواب از صدای او خوشتان بیاید غمین و اندوهگین می‌شوید. اگر قناری از قفس متعلق به شما بگریزد زنی بیمار می‌میرد. به هر حال دیدن قناری زرد یا با نشانی زرد رنگ در خواب خوب نیست و اگر زرد نباشد و شما آن را قناری بیانگارید تعبیر مرغان زینتی دیگر را دارد.

هیچ نظری موجود نیست: