۸.۲۵.۱۳۸۹

قمار
منوچهر مطیعی تهرانی
بیننده خواب اگر اهل قمار‌بازی باشد خواب او هیچ تعبیر خاصی ندارد و دنباله افکار و اندیشه معمولی و روزانه او محسوب می‌شود. حتی کسانی که گاه قمار‌بازی می‌کنند ممکن است در خواب قمار ببینند، در این صورت نیز خوابشان فاقد تعبیر است ولی آنها که اصلاً اهل این کار نیستند چنانچه در خواب ببیننند قمار می‌کنند باید در بیداری مراقب اعمال و رفتار خویش باشند. قمار نشانه دو چیز است. اول ارتکاب گناه و دست‌زدن به اعمال خلاف قانون و شروع دوم ریسک‌کردن و به استقبال خطر رفتن. بردن و باختن قمار در خواب هیچ تفاوتی در تعبیر به وجود نمی‌آورد زیرا نفس عمل مهم است نه برد و باخت.

هیچ نظری موجود نیست: