۸.۱۸.۱۳۸۹

روبان
منوچهر مطیعی تهرانی
این خواب را زنان می‌بینند و مردان نمی‌بینند مگر در رابطه با یک زن باشد. اگر زنی در خواب ببیند که به موی خویش روبان بسته خطائی مرتکب می‌شود که مردم او را سرزنش می‌کنند و اگر ببیند که روبان را به لباس خود می‌بندد عملی می‌کند که حرمت زنانه‌اش متزلزل می‌شود و مقامش در خانواده به مخاطره می‌افتد. بستن روبان‌های بسیار تظاهر و ریاکاری است و گرفتن روبان از دیگران شنیدن تملق است و چاپلوسی. روبان اگر زرد باشد خوب نیست. اگر سیاه باشد نیز خوب نیست ولی سرخ و صورتی خوب است. اگر مردی ببیند که روبان به کسی می‌دهد به زنی دروغ می‌گوید و در صدد اغوای او بر می‌آید. بستن روبان برای مردان بی‌آبروئی و رسوائی است.

هیچ نظری موجود نیست: