۸.۲۵.۱۳۸۹

فتیله
منوچهر مطیعی تهرانی
فتیله در خواب‌های ما کار هوشیارانه و مدبرانه‌ای است که می‌کنیم و در مورد آن امید‌ها می‌بندیم. اگر در خواب ببینیم که چراغی بدون فتیله داریم رویای ما می‌گوید کاری بی‌امید انجام می‌دهیم. کاری می‌کنیم که امید پیروزی در آن نیست و حال آن که فتیله‌ای بدون چراغ داشته باشیم امیدی عبث و بیهوده داریم که وسیله‌ای برای رسیدن به آن در دست ما نیست. راه توفیق و پیروزی را نمی‌دانیم. اگر چراغی با فتیله داشته باشیم هم امید داریم و هم راه رسیدن به آن را می‌شناسیم ولی این نشانه توفیق و پیروزی نیست مگر اینکه فتیله روشن باشد. اگر چراغی در خواب داشته باشیم با فتیله روشن رویای ما گواهی می‌دهد که امید هست و راه رسیدن به آن نیز هست که توفیق را هم به دنبال دارد. چنانچه فتیله خاموش گردد امید به پیروزی از بین می‌رود. روی‌هم‌رفته فتیله در خواب امید است و چنانچه تمیز باشد کامیابی است.

هیچ نظری موجود نیست: