۸.۱۸.۱۳۸۹

ریحان
منوچهر مطیعی تهرانی
برخی از معبران کلاً ریحان را در میان سبزی‌ها خوب ندانسته و به غم و رنج مخصوصاً به گریستن تعبیر کرده‌اند و برخی دیگر آن را خوب شناخته و فقط کندن ریحان را از زمین خوب نشناخته‌اند. ابن‌سیرین می‌گوید دیدن ریحان در خواب خوب نیست مگر اینکه از زمین کنده شود که دلیل گریستن است. نفایس ریحان را در زمره سبزی‌های خوب‌شناخته. دیدن ریحان اگر سبز و تازه و خرم و به وقت باشد خوب است و اگر غیر وقت و پژمرده باشد خوب نیست. بوی ریحان خرمی است.

هیچ نظری موجود نیست: