۸.۲۰.۱۳۸۹

زندان
منوچهر مطیعی تهرانی
اگر بیرون از زندان باشید تعبیر خواب شما رهائی است از غم و اندوه و گرفتاری‌های زندگی و اگر درون زندان باشید تعبیر خلاف این است و گرفتاری است و اشتغال از نوع کارهائی دست و پاگیر و تشویش برانگیز. اگر خود را درون زندان ببینید و ندانید آن زندان کجا است و چه نام دارد خوب نیست و معبران چنین زندانی را به گور تعبیر کرده‌اند. اما اگر در عالم خواب بدانید که مثلاً آن زندان در شهر شما قرار دارد یا نامش فلان است و در فلان شهر و دیار واقع شده نشان زیان و گرفتاری است از همان نوع که گفته شد. اگر در خواب دیدید که شما را تحت‌الحفظ به زندان می‌برند از اندوه رهائی می‌یابید و از آن مهم‌تر وقتی است که در خواب ببینید در زندانی را بگشایند و شما را خلاص کنند یا با دست به بیرون اشاره نمایند. اگر در خواب زندانی را ببینید و زندان بانش را بشناسید خوب است و دیدن چنین زندان بان بشارت نجات از غم و اندوه است. اگر بیمار هستید شفا حاصل می‌کنید و اگر وامدار باشید دیون خود را می‌پردازید ولی اگر زندانی ببینید و زندان بان مجهول باشد اندوه درون زندان بودن تشدید می‌شود.

هیچ نظری موجود نیست: