۸.۲۰.۱۳۸۹

زوج
منوچهر مطیعی تهرانی
دیدن جفت برای زن و مرد در خواب کاملاً متفاوت است و تعابیر متغایر دارد. معمولاً مردان در خواب نمی‌بینند و اگر هم ببینند نمی‌شناسند مگر اینکه در عالم خواب درک کنند که آنچه کثیف و خون‌آلود پیش روی خود مشاهده می‌نمایند جفت است. برای مردان دیدن جفت زن خوب نیست چون به تعبیر کلی شرمساری و ننگ و گناه بزرگ است. اگر مردی به خواب جفت ببیند و بفهمد که آن جفت به همسر خودش تعلق دارد بین زن و شوهر کراهتی پدید می‌آید که از یکدیگر به شدت دل‌زده می‌شوند و در پی این دل‌زدگی دعوا می‌کنند و مدتی از هم جدا می‌مانند ولی چنانچه تحمل کنند زود رفع می‌شود. چنانچه مردی در خواب جفت ببیند و آن جفت به همسر خودش تعلق نداشته باشد به علتی شرمساری می‌کشد، سرزنش می‌شود و نزد مردم مورد سؤال قرار می‌گیرد که این هم مدت زیادی به طول نمی‌انجامد و زود رفع می‌شود. اما اگر زنی در خواب جفت ببیند که متعلق به خودش باشد باردار می‌شود و فرزند می‌آورد. اگر آن جفت متعلق به دیگری باشد باز دو حالت دارد. چنانچه در خواب زیر خاک پنهان کند یا در چاه بیافکند از غم و اندوه می‌رهد اما اگر فقط ببیند و بی‌تفاوت بماند بیمار می‌شود و بیماریش به قدر کراهتی که در خواب احساس می‌کند شدید یا ضعیف است. به هر حال دیدن جفت زن در خواب خوب نیست و بیننده چنین خوابی باید صدقه بدهد.

هیچ نظری موجود نیست: