۸.۲۰.۱۳۸۹

زوزه
منوچهر مطیعی تهرانی
زوزه را در خواب نمی‌توان دید. چند چیز هست که در خواب نمی‌توان آنها را دید ولی می‌توان حس کرد یا شنید. مثل بوی خوش یا ناخوش یا انواع صداها و از آن جمله است زوزه. در خواب زوزه را می‌توان شنید و زیاد اتفاق می‌افتد که در خواب صدای زوزه می‌شنویم. زوزه صدای سگ و شغال و گرگ است و گاه نیز روباه زوزه می‌کشد. اصولاً شنیدن زوزه در خواب خوب نیست و خبر بد تعبیر شده. اگر صدای زوزه سگ در خواب بشنوید خبری به شما می‌رسد لیکن امنیت می‌یابید برعکس است صدای زوزه گرگ که خبر بد می‌شنوید و دچار ناامنی می‌شوید. صدای زوزه شغال سخن بد و حرف یاوه مردم است که پشت سر شما می‌گویند. از شما سعایت می‌کنند و شما را سر زبان‌ها می‌اندازند به‌ خصوص اگر زیاد و مداوم باشد.

هیچ نظری موجود نیست: