۱۰.۰۶.۱۳۸۹

نمونه سوالات سال اول دبيرستان


نمونه سوالات دين و زندگي 1
رديف توضيحات لينك دانلود
1 دبيرستان آبسال تهران نمونه 1 دريافت نمونه سوال
2 دبيرستان شاهد امام خميني نمونه 1 دريافت نمونه سوال
3 دبيرستان شاهد امام خميني نمونه2 دريافت نمونه سوال
4 خرداد ماه 83 دبيرستان شاهد امام خميني دريافت نمونه سوال
5 دي ماه 83 دبيرستان شاهد امام خميني دريافت نمونه سوال
6 دي ماه 86 دبيرستان ايثارگران اراك دريافت نمونه سوال
7 خرداد ماه 87 دبيرستان ايثارگران اراك دريافت نمونه سوال
نمونه سوالات رياضي 1
رديف توضيحات لينك دانلود
1 دبيرستان شاهد امام نمونه 1 دريافت نمونه سوال
2 دبيرستان شاهد امام نمونه 2 دريافت نمونه سوال
3 دي ماه 74 استان مركزي دريافت نمونه سوال
4 دي ماه 75 استان مركزي دريافت نمونه سوال
5 خرداد 77 استان مركزي دريافت نمونه سوال
6 خرداد 79 كشوري دريافت نمونه سوال
7 شهريور ماه 79 استان مركزي دريافت نمونه سوال
8 اسفند ماه 79 دبيرستان شاهد دريافت نمونه سوال
9 خرداد ماه 80 كشوري دريافت نمونه سوال
10 خرداد ماه 84 دبيرستان شاهد دريافت نمونه سوال
11 خرداد ماه 85 دبيرستان شاهد شهيد نجفي دريافت نمونه سوال
12 خرداد ماه 85 دبيرستان شاهد امام نمونه1 دريافت نمونه سوال
13 خرداد ماه 85 دبيرستان شاهد امام نمونه2 دريافت نمونه سوال
نمونه سوالات فيزيك 1
رديف توضيحات لينك دانلود
1 مجموعه فرمولهاي فيزيك 1 دريافت نمونه سوال
2 دبيرستان شاهد امام نمونه 1 دريافت نمونه سوال
3 دبيرستان شاهد امام نمونه2 دريافت نمونه سوال
4 دبيرستان شاهد امام نمونه 3 دريافت نمونه سوال
5 دبيرستان شاهد امام نمونه 4 دريافت نمونه سوال
6 دبيرستان صمصامي نمونه 1 دريافت نمونه سوال
7 خرداد ماه 82 كشوري دريافت نمونه سوال
8 دي ماه 83 دبيرستان شاهد دريافت نمونه سوال
9 خرداد ماه 85 دبيرستان شاهد دريافت نمونه سوال
10 دي ماه 86 دبيرستان ايثارگران اراك دريافت نمونه سوال
11 خرداد ماه 87 دبيرستان ايثارگران اراك دريافت نمونه سوال
12 خرداد ماه 87 دبيرستان شاهد امام اراك دريافت نمونه سوال
نمونه سوالات شيمي 1
رديف توضيحات لينك دانلود
1 دبيرستان آبسال تهران نمونه 1 دريافت نمونه سوال
2 دبيرستان شاهد امام نمونه 1 دريافت نمونه سوال
3 دي ماه 84 دبيرستان شاهد امام دريافت نمونه سوال
4 فروردين 85 دبيرستان شاهد امام دريافت نمونه سوال
5 خرداد 85 دبيرستان شاهد امام دريافت نمونه سوال
6 پرسشهاي فصل 1 و 2 دريافت نمونه سوال
7 سوالات كليه فصلها با فرمت ورد مناسب براي دبيران شيمي دريافت نمونه سوال
8 دي ماه 86 دبيرستان ايثارگران اراك دريافت نمونه سوال
9 خرداد ماه 87 دبيرستان ايثارگران اراك دريافت نمونه سوال
10 خرداد ماه 87 دبيرستان شاهد امام اراك دريافت نمونه سوال
نمونه سوالات زبان انگليسي 1
رديف توضيحات لينك دانلود
1 دبيرستان شاهد امام نمونه 1 دريافت نمونه سوال
2 خرداد ماه 84 دبيرستان آزادگان دريافت نمونه سوال
3 فروردين 85 دبيرستان شاهد امام دريافت نمونه سوال
4 خرداد 85 كشوري گروه الف با جواب دريافت نمونه سوال
5 خرداد 85 كشوري گروه ب با جواب دريافت نمونه سوال
6 خرداد 85 كشوري گروه ج با جواب دريافت نمونه سوال
7 شهريور 85 كشوري گروه الف با جواب دريافت نمونه سوال
8 شهريور 85 كشوري گروه ب با جواب دريافت نمونه سوال
9 شهريور 85 كشوري گروه ج با جواب دريافت نمونه سوال
10 خرداد 86 دبيرستان شاهد امام دريافت نمونه سوال
11 خرداد ماه 87 دبيرستان ايثارگران اراك دريافت نمونه سوال
نمونه سوالات علوم زيستي
رديف توضيحات لينك دانلود
1 سوالات طبقه بندي شده تمام فصلها با جواب دريافت نمونه سوال
2 سوالات طبقه‌بندي شده فصل 1 تا 5 دريافت نمونه سوال
3 خلاصه فصل 8 علوم زيستي دريافت نمونه سوال
4 دبيرستان شاهد امام نمونه 1 دريافت نمونه سوال
5 دي ماه 84 دبيرستان شاهد امام دريافت نمونه سوال
6 خرداد 85 كشوري گروه الف با جواب دريافت نمونه سوال
7 خرداد 85 كشوري گروه ب با جواب دريافت نمونه سوال
8 شهريور ماه 85 كشوري با جواب دريافت نمونه سوال
9 شهريور ماه 85 كشوري ، غائبين با جواب دريافت نمونه سوال
10 خرداد ماه 86 دبيرستان شاهد امام دريافت نمونه سوال
11 خرداد 86 دبيرستان شهيد نجفي اراك دريافت نمونه سوال
12 دي ماه 86 دبيرستان ايثارگران اراك دريافت نمونه سوال
13 خرداد ماه 87 دبيرستان ايثارگران اراك دريافت نمونه سوال
14 خرداد ماه 87 دبيرستان شاهد امام اراك گروه 1 دريافت نمونه سوال
15 خرداد ماه 87 دبيرستان شاهد امام اراك گروه 2 دريافت نمونه سوال
نمونه سوالات ادبيات فارسي 1
رديف توضيحات لينك دانلود
1 خرداد ماه 79 كشوري صبح دريافت نمونه سوال
2 خرداد ماه 79 كشوري بعد از ظهر دريافت نمونه سوال
3 شهريور ماه 79 كشوري دريافت نمونه سوال
4 خرداد ماه 82 كشوري گروه الف دريافت نمونه سوال
5 خرداد ماه 82 كشوري گروه ب دريافت نمونه سوال
6 شهريور ماه 82 كشوري گروه الف دريافت نمونه سوال
7 خرداد ماه 84 كشوري گروه الف با جواب دريافت نمونه سوال
8 خرداد ماه 84 كشوري گروه ب با جواب دريافت نمونه سوال
9 خرداد ماه 84 كشوري غائبين با جواب دريافت نمونه سوال
10 دي ماه 84 دبيرستان شاهد امام دريافت نمونه سوال
11 خرداد ماه 85 دبيرستان شاهد امام دريافت نمونه سوال
12 خرداد 86 دبيرستان شهيد نجفي اراك دريافت نمونه سوال
13 دي ماه 86 دبيرستان ايثارگران اراك دريافت نمونه سوال
14 خرداد ماه 87 دبيرستان ايثارگران اراك دريافت نمونه سوال
نمونه سوالات زبان فارسي 1
رديف توضيحات لينك دانلود
1 دبيرستان شاهد امام نمونه 1 دريافت نمونه سوال
2 خرداد ماه 79 استان مركزي دريافت نمونه سوال
3 شهريور ماه 79 استان مركزي دريافت نمونه سوال
4 خرداد ماه 81 كشوري گروه الف دريافت نمونه سوال
5 خرداد ماه 81 كشوري گروه ب دريافت نمونه سوال
6 شهريور ماه 81 كشوري گروه الف دريافت نمونه سوال
7 شهريور ماه 83 كشوري گروه الف دريافت نمونه سوال
8 شهريور ماه 83 كشوري گروه ب دريافت نمونه سوال
9 دي ماه 84 دبيرستان شاهد امام دريافت نمونه سوال
10 خرداد ماه 86 دبيرستان شاهد امام دريافت نمونه سوال
11 خرداد 86 دبيرستان شهيد نجفي اراك دريافت نمونه سوال
12 دي ماه 86 دبيرستان ايثارگران اراك دريافت نمونه سوال
13 خرداد ماه 87 كشوري گروه صبح با جواب دريافت نمونه سوال
14 خرداد ماه 87 كشوري گروه بعد از ظهر با جواب دريافت نمونه سوال
15 خرداد ماه 87 كشوري گروه غائبين با جواب دريافت نمونه سوال
16 شهريور ماه 87 كشوري گروه صبح با جواب دريافت نمونه سوال
17 شهريور ماه 87 كشوري گروه بعد از ظهر با جواب دريافت نمونه سوال
18 خرداد ماه 87 دبيرستان ايثارگران اراك دريافت نمونه سوال
نمونه سوالات عربي 1
رديف توضيحات لينك دانلود
1 دبيرستان شاهد امام نمونه 1 دريافت نمونه سوال
2 دبيرستان شاهد امام نمونه 2 دريافت نمونه سوال
3 خرداد ماه 81 امارات دريافت نمونه سوال
4 خرداد ماه 84 كشوري گروه الف با جواب دريافت نمونه سوال
5 خرداد ماه 84 كشوري گروه ب با جواب دريافت نمونه سوال
6 خرداد ماه 84 كشوري گروه ج با جواب دريافت نمونه سوال
7 شهريور 84 كشوري گروه 1 با جواب دريافت نمونه سوال
8 شهريور 84 كشوري گروه 2 با جواب دريافت نمونه سوال
9 خرداد 86 دبيرستان شهيد نجفي اراك دريافت نمونه سوال
10 دي ماه 86 دبيرستان ايثارگران اراك دريافت نمونه سوال
11 خرداد ماه 87 دبيرستان شاهد امام اراك دريافت نمونه سوال
12 خرداد ماه 87 دبيرستان ايثارگران اراك دريافت نمونه سوال
نمونه سوالات مطالعات اجتماعي
رديف توضيحات لينك دانلود
1 دبيرستان آبسال تهران نمونه 1 دريافت نمونه سوال
2 دبيرستان شاهد امام نمونه 1 دريافت نمونه سوال
3 دبيرستان شاهد امام نمونه 2 دريافت نمونه سوال
4 دبيرستان شاهد امام نمونه 3 دريافت نمونه سوال
5 دبيرستان شاهد امام نمونه 4 دريافت نمونه سوال
6 خرداد ماه 83 دبيرستان شاهد دريافت نمونه سوال
7 دي ماه 83 دبيرستان شاهد دريافت نمونه سوال
8 دي ماه 84 دبيرستان شاهد دريافت نمونه سوال
9 خرداد 86 دبيرستان شهيد نجفي اراك دريافت نمونه سوال
10 دي ماه 86 دبيرستان ايثارگران اراك دريافت نمونه سوال
11 خرداد ماه 87 دبيرستان ايثارگران اراك دريافت نمونه سوال

هیچ نظری موجود نیست: