۱۰.۰۶.۱۳۸۹

نمونه سوالات سال دوم دبيرستان


نمونه سوالات دين و زندگي 2
رديفتوضيحاتلينك دانلود
1دبيرستان آبسال تهران نمونه 1دريافت نمونه سوال
2دبيرستان شاهد امام نمونه 1دريافت نمونه سوال
3دبيرستان شاهد امام نمونه2دريافت نمونه سوال
4دي ماه 83 دبيرستان شاهد امامدريافت نمونه سوال
5دي ماه 84 دبيرستان شاهد امامدريافت نمونه سوال
6خرداد ماه 86 دبيرستان شهيد نجفي اراكدريافت نمونه سوال
7دي ماه 86 دبيرستان ايثارگران اراكدريافت نمونه سوال
8خرداد ماه 87 دبيرستان ايثارگران اراكدريافت نمونه سوال
نمونه سوالات زبان انگليسي 2
رديفتوضيحاتلينك دانلود
1خرداد 83 دبيرستان شاهد امامدريافت نمونه سوال
2دي ماه 83 دبيرستان شاهد امامدريافت نمونه سوال
3خرداد 84 دبيرستان شاهد امامدريافت نمونه سوال
4دي ماه 84 دبيرستان شاهد امامدريافت نمونه سوال
5فروردين 85 دبيرستان شاهد امامدريافت نمونه سوال
6خرداد ماه 87 دبيرستان شهيد نجفي اراكدريافت نمونه سوال
7خرداد ماه 87 دبيرستان شاهد امام خميني اراكدريافت نمونه سوال
8خرداد ماه 87 دبيرستان ايثارگران اراكدريافت نمونه سوال
نمونه سوالات ادبيات فارسي 2
رديفتوضيحاتلينك دانلود
1دبيرستان شاهد امام نمونه 1دريافت نمونه سوال
2دبيرستان شاهد امام نمونه 2دريافت نمونه سوال
3دبيرستان شاهد امام نمونه 3دريافت نمونه سوال
4خرداد 84 دبيرستان شاهد امامدريافت نمونه سوال
5دي ماه 85 دبيرستان شاهد امامدريافت نمونه سوال
6خرداد 86 دبيرستان شاهد امامدريافت نمونه سوال
7دي ماه 86 دبيرستان ايثارگران اراكدريافت نمونه سوال
8خرداد ماه 87 دبيرستان ايثارگران اراكدريافت نمونه سوال
9خرداد ماه 87 دبيرستان شهيد نجفي اراكدريافت نمونه سوال
نمونه سوالات زبان فارسي 2
رديفتوضيحاتلينك دانلود
1دبيرستان شاهد امام نمونه 1دريافت نمونه سوال
2دي ماه 79 دبيرستان شكراييدريافت نمونه سوال
3خرداد ماه 80 دبيرستان شكراييدريافت نمونه سوال
4خرداد ماه 81 دبيرستان صمصاميدريافت نمونه سوال
5خرداد ماه 82 دبيرستان شكراييدريافت نمونه سوال
6خرداد ماه 83 دبيرستان صمصاميدريافت نمونه سوال
7خرداد ماه 83 دبيرستان شكراييدريافت نمونه سوال
8خرداد ماه 84 دبيرستان صمصاميدريافت نمونه سوال
9خرداد ماه 84 دبيرستان شاهد امامدريافت نمونه سوال
10خرداد ماه 84 دبيرستان شكراييدريافت نمونه سوال
11خرداد ماه 86 دبيرستان شاهد امامدريافت نمونه سوال
12خرداد ماه 86 دبيرستان شهيد نجفي اراكدريافت نمونه سوال
13دي ماه 86 دبيرستان ايثارگران اراكدريافت نمونه سوال
14خرداد ماه 87 دبيرستان شاهد امام خميني اراكدريافت نمونه سوال
15خرداد ماه 87 دبيرستان ايثارگران اراكدريافت نمونه سوال
نمونه سوالات آموزش دفاعي
رديفتوضيحاتلينك دانلود
1دبيرستان شاهد امام نمونه 1دريافت نمونه سوال
2دبيرستان شاهد امام نمونه 2دريافت نمونه سوال
3دبيرستان شاهد امام نمونه 3دريافت نمونه سوال
4خرداد ماه 86 دبيرستان شهيد نجفي اراكدريافت نمونه سوال
5دي ماه 86 دبيرستان ايثارگران اراكدريافت نمونه سوال
6خرداد ماه 87 دبيرستان شاهد امام خميني اراكدريافت نمونه سوال
7خرداد ماه 87 دبيرستان ايثارگران اراكدريافت نمونه سوال
نمونه سوالات آمار و مدلسازي
رديفتوضيحاتلينك دانلود
1دبيرستان آبسال تهران نمونه 1دريافت نمونه سوال
2دبيرستان آبسال تهران نمونه2دريافت نمونه سوال
3دبيرستان آبسال تهران نمونه 3دريافت نمونه سوال
4دبيرستان شاهد امام نمونه 1دريافت نمونه سوال
5دبيرستان شاهد امام نمونه 2دريافت نمونه سوال
6دبيرستان شاهد امام نمونه 3دريافت نمونه سوال
7دبيرستان شاهد امام نمونه 4دريافت نمونه سوال
8دبيرستان فرزانگان نمونه 1دريافت نمونه سوال
9دبيرستان فرزانگان نمونه 2دريافت نمونه سوال
10خرداد 83 دبيرستان شاهد امامدريافت نمونه سوال
11دي ماه 84 دبيرستان شاهد امامدريافت نمونه سوال
12فروردين 85 دبيرستان شاهد امامدريافت نمونه سوال
13نمونه سوال خرداد استان اصفهاندريافت نمونه سوال
14نمونه سوال نوبت اول استان اصفهاندريافت نمونه سوال
15خرداد ماه 86 دبيرستان شهيد نجفي اراك دوم رياضيدريافت نمونه سوال
16خرداد ماه 86 دبيرستان شهيد نجفي اراك سوم تجربيدريافت نمونه سوال
17دي ماه 86 دبيرستان ايثارگران اراكدريافت نمونه سوال
18خرداد ماه 87 دبيرستان ايثارگران اراكدريافت نمونه سوال
نمونه سوالات عربي 2 (غير انساني)
رديفتوضيحاتلينك دانلود
1دبيرستان شاهد امام نمونه 1دريافت نمونه سوال
2دبيرستان شاهد امام نمونه 2دريافت نمونه سوال
3دبيرستان شاهد امام نمونه 3دريافت نمونه سوال
4دبيرستان شاهد امام نمونه 4دريافت نمونه سوال
5خرداد 83 دبيرستان شاهد امامدريافت نمونه سوال
6دي ماه 83 دبيرستان شاهد امامدريافت نمونه سوال
7خرداد ماه 86 دبيرستان شهيد نجفي اراكدريافت نمونه سوال
8خرداد ماه 87 دبيرستان ايثارگران اراكدريافت نمونه سوال
نمونه سوالات هندسه 1
رديفتوضيحاتلينك دانلود
1دبيرستان آبسال تهران نمونه 1دريافت نمونه سوال
2دبيرستان شاهد امام نمونه 1دريافت نمونه سوال
3دبيرستان شاهد امام نمونه 2دريافت نمونه سوال
4دبيرستان شاهد امام نمونه 3دريافت نمونه سوال
5دبيرستان شاهد امام نمونه 4دريافت نمونه سوال
6دبيرستان فرزانگان نمونه 1دريافت نمونه سوال
7دي ماه 76 كشوريدريافت نمونه سوال
8خرداد 83 دبيرستان شاهد امامدريافت نمونه سوال
9دي ماه 83 دبيرستان شاهد امامدريافت نمونه سوال
10نمونه سوال نوبت اول استان اصفهاندريافت نمونه سوال
نمونه سوالات جغرافيا غير انساني
رديفتوضيحاتلينك دانلود
1دبيرستان آبسال تهران نمونه 1دريافت نمونه سوال
2دبيرستان شاهد امام نمونه 1دريافت نمونه سوال
3دبيرستان شاهد امام نمونه 2دريافت نمونه سوال
4دبيرستان شاهد امام نمونه 3دريافت نمونه سوال
5خرداد ماه 83 دبيرستان شاهد امامدريافت نمونه سوال
6خرداد ماه 86 دبيرستان شهيد نجفي اراكدريافت نمونه سوال
7دي ماه 86 دبيرستان ايثارگران اراكدريافت نمونه سوال
8خرداد ماه 87 دبيرستان ايثارگران اراكدريافت نمونه سوال
نمونه سوالات فيزيك 2
رديفتوضيحاتلينك دانلود
1فرمولهاي فيزيك 2 رياضي و تجربيدريافت نمونه سوال
2سوالات فصل 4 فيزيك 2دريافت نمونه سوال
3دبيرستان شاهد امام نمونه 1دريافت نمونه سوال
4دبيرستان شاهد امام نمونه 2دريافت نمونه سوال
5دبيرستان شاهد امام نمونه 3دريافت نمونه سوال
6دبيرستان شاهد امام نمونه 4دريافت نمونه سوال
7دبيرستان شاهد امام نمونه 5دريافت نمونه سوال
8دي ماه 84 دبيرستان دكتر حسابيدريافت نمونه سوال
9دي ماه 84 دبيرستان شاهد امامدريافت نمونه سوال
10خرداد ماه 86 دبيرستان شهيد نجفي اراك دوم رياضيدريافت نمونه سوال
11خرداد ماه 86 دبيرستان شهيد نجفي اراك دوم تجربيدريافت نمونه سوال
12خرداد ماه 87 دبيرستان ايثارگران اراكدريافت نمونه سوال
نمونه سوالات شيمي 2
رديفتوضيحاتلينك دانلود
1سوالات فصل 1 و 2 شيمي 2دريافت نمونه سوال
2خلاصه درس و تمرين فصل1دريافت نمونه سوال
3دبيرستان آبسال تهران نمونه 1دريافت نمونه سوال
4دبيرستان شاهد امام نمونه 1دريافت نمونه سوال
5دبيرستان شاهد امام نمونه 2دريافت نمونه سوال
6دبيرستان شاهد امام نمونه 3دريافت نمونه سوال
7خرداد ماه 84 استان مركزيدريافت نمونه سوال
8شهريور ماه 84 استان مركزيدريافت نمونه سوال
9دي ماه 84 دبيرستان شاهد امامدريافت نمونه سوال
10نمونه سوال نوبت دوم استان اصفهاندريافت نمونه سوال
11كنكور 85 تا 87 كتاب شيمي 2 بصورت طبقه بندي شدهدريافت نمونه سوال
12سوالات تمامي فصلها با فرمت ورد مناسب براي دبيراندريافت نمونه سوال
13خرداد ماه 86 دبيرستان شهيد نجفي اراكدريافت نمونه سوال
14خرداد ماه 87 دبيرستان ايثارگران اراكدريافت نمونه سوال
15خرداد ماه 87 استان يزددريافت نمونه سوال
نمونه سوالات رياضي 2
رديفتوضيحاتلينك دانلود
1دبيرستان شاهد امام نمونه1دريافت نمونه سوال
2خرداد ماه 83 استان مركزيدريافت نمونه سوال
3خرداد ماه 84 مدارس خارج از كشوردريافت نمونه سوال
4دي ماه 84 دبيرستان شاهد امامدريافت نمونه سوال
5فروردين 85 دبيرستان شاهد امامدريافت نمونه سوال
6خرداد 85 دبيرستان شاهد امامدريافت نمونه سوال
7دي ماه 83 استان اصفهاندريافت نمونه سوال
8سوالات طبقه بندي شده كل فصول درحد مشكل و المپياد توسط آقاي مجيد اسلاميدريافت نمونه سوال
9خرداد ماه 86 دبيرستان شهيد نجفي اراك رشته رياضيدريافت نمونه سوال
10خرداد ماه 86 دبيرستان شهيد نجفي اراك رشته تجربيدريافت نمونه سوال
11دي ماه 86 دبيرستان ايثارگران اراكدريافت نمونه سوال
12خرداد ماه 87 دبيرستان ايثارگران اراكدريافت نمونه سوال
13خرداد ماه 87 دبيرستان شاهد امام خميني اراك رشته رياضيدريافت نمونه سوال
14خرداد ماه 87 دبيرستان شاهد امام خميني اراك رشته تجربيدريافت نمونه سوال
15خرداد ماه 87 دبيرستان آفتاب اراكدريافت نمونه سوال
نمونه سوالات عربي 2 انساني
رديفتوضيحاتلينك دانلود
1دبيرستان آبسال نمونه 1دريافت نمونه سوال
2دبيرستان شاهد امام نمونه 1دريافت نمونه سوال
3دبيرستان شاهد امام نمونه 2دريافت نمونه سوال
4دي ماه 81 اماراتدريافت نمونه سوال
5خرداد ماه 82 اماراتدريافت نمونه سوال
6خرداد ماه 84 استان مركزيدريافت نمونه سوال
7دي ماه 84 دبيرستان شاهد امامدريافت نمونه سوال
نمونه سوالات اقتصاد (دوم انساني)
رديفتوضيحاتلينك دانلود
1دبيرستان آبسال تهران نمونه 1دريافت نمونه سوال
2دبيرستان شاهد امام نمونه 1دريافت نمونه سوال
3خرداد ماه 84 دبيرستان شاهد امامدريافت نمونه سوال
4فروردين ماه 85 شاهد امامدريافت نمونه سوال
5خرداد ماه 87 دبيرستان ايثارگران اراكدريافت نمونه سوال
6خرداد 86 دبيرستان شهيد نجفي اراكدريافت نمونه سوال
نمونه سوالات جامعه شناسي 1
رديفتوضيحاتلينك دانلود
1دبيرستان آبسال تهران نمونه 1دريافت نمونه سوال
2دي ماه 84 دبيرستان شاهد امامدريافت نمونه سوال
3خرداد ماه 86 دبيرستان شهيد نجفي اراكدريافت نمونه سوال
4خرداد ماه 87 دبيرستان ايثارگران اراكدريافت نمونه سوال
نمونه سوالات جغرافي دوم انساني
رديفتوضيحاتلينك دانلود
1دبيرستان آبسال تهران نمونه 1دريافت نمونه سوال
2دبيرستان شاهد امام نمونه1دريافت نمونه سوال
3خرداد 83 دبيرستان شاهد امامدريافت نمونه سوال
نمونه سوالات تاريخ ادبيات ايران و جهان 1
رديفتوضيحاتلينك دانلود
1دبيرستان آبسال تهران نمونه 1دريافت نمونه سوال
2دبيرستان شاهد امام نمونه 1دريافت نمونه سوال
3دبيرستان شاهد امام نمونه 2دريافت نمونه سوال
4دبيرستان شاهد امام نمونه 3دريافت نمونه سوال
5خرداد ماه 86 دبيرستان شهيد نجفي اراكدريافت نمونه سوال
6خرداد ماه 87 دبيرستان ايثارگران اراكدريافت نمونه سوال
نمونه سوالات تاريخ ايران و جهان 1
رديفتوضيحاتلينك دانلود
1دبيرستان آبسال تهران نمونه 1دريافت نمونه سوال
2دبيرستان شاهد امام نمونه 1دريافت نمونه سوال
3دبيرستان شاهد امام نمونه 2دريافت نمونه سوال
4دبيرستان شاهد امام نمونه 3دريافت نمونه سوال
5دبيرستان شاهد امام نمونه 4دريافت نمونه سوال
6فروردين ماه 85 شاهد امامدريافت نمونه سوال
7خرداد ماه 86 دبيرستان شهيد نجفي اراكدريافت نمونه سوال
8خرداد ماه 87 دبيرستان ايثارگران اراكدريافت نمونه سوال
نمونه سوالات زيست شناسي 1 (دوم تجربي)
رديفتوضيحاتلينك دانلود
1سوالات طبقه بندي شده زيست 1دريافت نمونه سوال
2دبيرستان شاهد امام نمونه 1دريافت نمونه سوال
3دبيرستان شاهد امام نمونه 2دريافت نمونه سوال
4خرداد 84 دبيرستان شاهد امامدريافت نمونه سوال
5دي ماه 84 استان مركزيدريافت نمونه سوال
6مرداد ماه 84 تهران با جوابدريافت نمونه سوال
7دي ماه 84 تهران با جوابدريافت نمونه سوال
8دي ماه 84 دبيرستان شاهد امامدريافت نمونه سوال
9خرداد 85 دبيرستان شاهد امامدريافت نمونه سوال
10خرداد 86 دبيرستان شاهد امامدريافت نمونه سوال
11دي ماه 86 تغيير رشته با جوابدريافت نمونه سوال
12خرداد ماه 86 دبيرستان شهيد نجفي اراكدريافت نمونه سوال
13خرداد ماه 87 دبيرستان ايثارگران اراكدريافت نمونه سوال
14خرداد ماه 87 دبيرستان شاهد امام خميني اراكدريافت نمونه سوال

هیچ نظری موجود نیست: