۱۰.۰۷.۱۳۸۹

راز عنکبوت‌های گوگل

● مقدمه:
اگر از سندی كه سایت گوگل در ماه مارس ۲۰۰۵ آن را به ثبت رسانده، هنوز مطلع نیستید، پس از قافله بسیار عقبید! مطالب این سند برای تمامی‌دارندگان سایت‌ها نه‌تنها آینده عرصه جست وجو را مشخص می‌كند، بلكه به كارگیری برخی اطلاعات آشكار شده در آن و آگاهی از استراتژی‌های گوگل، قطعا سریع‌ترین راه برای نیل به موفقیت است. در این مقاله قصد داریم با تحلیل سند منتشر شده كه به نوعی عوامل موثر در الگوریتم جست و جوی گوگل را مشخص می‌كند، شما را با نحوه به كارگیری این عوامل در وب سایت خود آشنا كنیم. ‌
درك این نكته كه گوگل چگونه صفحات وب را رتبه‌بندی می‌كند، بسیار حائز اهمیت است؛ چراكه در این صورت می‌تــــوان به پیروزی وب سایت در هــــر رقابتـــی امیدوار بود. از این رو زمانی كه در ۳۱ ماه مارس ۲۰۰۵، گوگل جزئیاتی مربوط به نحوه رتبه‌بندی یك وب سایت براساس داده‌های تاریخی را منتشر كرد، بسیاری از كارشناسان وب سایت‌هـــا تصور كردنــــد كه نهایتــــا جواب ابهامات خود را یافته‌اند. اما آیا واقعا چنین چیزی صحت دارد؟خیـــــر.
اگر چه مطالب منتشره بـــــه شرح دقیق جزئیــات چگونگــی رتبه‌بندی اسناد بر پایه چیزی كه گوگل آن را «داده‌هــای تاریخی» می‌نامـــــد، پرداخته است، اما هیچ توضیحــــی مبنی بر اینكــــه كــــدام یك از عوامل متعــــدد ذكر شده درگوگل مورد استفاده قرار می‌گیرد، بیان نشده و حتی میزان اهمیت آنها نیز مشخص نشده است. از سوی دیگر گوگل بـــــا ثبت این سند بـــــه عنوان یك اختـــــراع (با مراجعــه به سایت www.uspto.gov/patft/index.html ‌و واردكردن رقم ۲۰۰۵۰۰۷۱۷۴۱ به عنوان شماره اختراع، می‌توانیــــد اصل سند را مشاهده كنید) نشان داده است كه قصد محفاظت از این تكنولوژی را دارد، پس می‌توان این اقدام را نشانه‌ای بر ارزشمند بودن سنـــــد منتشر شده تلقی كرد. در ادامه تحلیلی از این سند ارائه می‌شود.
● استراتژی‌های به روزرسانی صفحه
اختـــــراع گوگل با عنـــــوان «بازیابی اطلاعات براساس داده‌های تاریخی» نام‌گذاری شده است و خــود شركت آن را این گونه توصیف می‌كنـــــد. «یك سیستم، سند را شناسایـــــی كرده و یك یا چند نــوع از داده‌های تاریخی مرتبط بـــــا آن سند را به دست می‌آورد، سپس سیستم براساس همـــــان داده‌هــــــای تاریخی، نمــــره‌ای به سند اختصاص می‌دهـــد.» امــا در این قیاس، چه معیارهایی باعث افزایش امتیاز كسب شده توسط سند می‌شود؟
كار با تاریخ ایجاد سنــد آغاز می‌شود؛ بدیـــــن ترتیب كه اسناد قدیمی نسبت به آنهایی كه جدیدترند، نمره متفاوتی دریافت می‌كنند.
علاوه بـــــر این تعداد دفعاتـــــی كه محتویات سند در طی زمان تغییر می‌كنـــد نیز، در امتیازدهی سند موثر است. پس گمان نكنید. اگر سایت را یك سال بــه حال خود رها كرده و مثلا همین دیروز آن را به روزرسانی كرده باشید، گوگل آن را به عنوان مطلبی جدیــد درنظر خواهد گرفت; بلكه تعداد دفعات به روزرسانی نیز علاوه بر تاریخ فعلی هر صفحه مهم است.
از سوی دیگر میزان رشد در تعداد صفحات جدید مرتبط با سند طی یك دوره زمانی، اهمیت فراوانی دارد.در ادامه به مواردی اشاره می‌شود كه برای رعایت نكات فوق باید در وب سایت لحاظ شود.
به طوركلـــــی به روز رسانـــــی وب سایت، اهمیت زیادی دارد، اما از آن مهم‌تـــــر آن است كه ایــن كـــــار را به طور منظم و بـــــا یك رونــد ثابت انجام دهید.اگر تعداد دفعات به روزرسانی سایت كاهش یابـد، آنگاه رتبـــــه صفحات سایت شما هم كاهش خواهـــــد یافت. از سوی دیگـر اگر فكر می‌كنید می‌توانید با ایجاد یك تغییر كوچك در صفحات، گوگل را فریب داده و این طور نشان دهید كـــــه سایت بــه روزرسانی شده، بعیـد است كه این ترفند موثر واقع شود؛ چـــرا كه گوگل به دنبال تغییرات عمده در بخش‌های مهم سند است و می‌تواند آنها را تشخیص دهد.
مسئله آخر اینكه سعی كنید سایت‌های جدید، پیوندهایی بــه سایت شما داشتـه باشند. در ایـــــن صورت حتی اگر عمل به روزرسانی را نیــز انجام ندهید، باز هم ممكـــــن است گوگل سایت را تازه و به روزشده فرض كند. ‌
● مكانیسم تشخیص هرزنامه در گوگل
گوگل بـــــه خوبی متوجه این نكتـــــه است كه دست‌های زیادی دركارند تا طرح رتبه بندی این موتورجست وجو با شكست مواجه شود و از این رو در سند منتشر شده خود نیـــــز، راه‌هایی برای خنثی كردن این نقشه‌هــا ارائه كـــــرده است. به هر حال اگر گوگل بفهمد سایتی قصد دارد با ارسال هرزنامه، سیستم را گمراه كند، آن سایت را از رتبه‌بندی حذف خواهد كرد. پس رعایت دقیق قوانین مربوط به این حیطه، بسیار مهم است.
در خط مشی گوگل بـــــه صراحت اعلام شده كـــــه رشد ناگهانـــــی تعداد پیوندهــا بـــــه یك سایت، احتمالا تلاش در جهت گمراه كــردن موتور جست‌وجــو است؛ از این رو دقت داشته باشید كــــه افزایش تعداد پیوندها به سایت، باعث سوءظن گوگل نشود.
حتی اگر تعداد پیوندهـــــای برقرار شده بــــا سایت شما كمتـــــر از حد معمول نیز باشد، بـــاز هم مشكلات بالقوه دیگری مطرح است؛ چرا كـــــه گوگل نـــــرخ از بین رفتن پیوندهـا به یك سایت را نیز كنترل می‌كند، بنابراین اگر پس از گذشت چنـــد ماه، به یكبــــاره آنهــــا از بین رونــــد، در این صورت مطمئن باشید كـــــه رتبه كسب شده توسط سایت شما نیز بلافاصله از بین خواهد رفت.
همچنین گوگل میزان اعتبار پیوندهــا را براساس سایت حاوی آنها بررســـــی می‌كند. البتـــــه سند منتشر شـــــده نحوه انجام این كار را مشخص نكرده، اما از سایت‌های دولتی و سایت آمازون به عنوان سایت‌های معتبر و از یك سایت غیراخلاقی به عنوان سندی كم ارزش یاد شده است.
همچنین در انتخاب مجموعـــه واژه‌های كلیدی برای سایت نیز باید دقت كافی داشته باشید، زیرا آنها باید ثابت باقی بمانند.
اگـــــر گوگل تغییرات مشخصی را بـــــه دفعات در یك سری عناوین مرتبط بـــــا یك سند شناسایی كند، ایـــــن طور برداشت می‌كنــد كه مالك و به‌طور كلی موضوع سایت عوض شده و به تبع آن امتیازات گذشتـــــه و رتبـــــه شما دیگر معتبر نخواهد بـــــود. افزودن ناگهانی به عناویـــــن هم ایده چندان جالبی نیست زیـــــرا باعث از بین رفتن عناوین اصلی می‌شود.
به هر حال از مجموعه نكات بالا این طور استنباط می‌شود كه رشد تعداد پیوندها به سایت باید منظم و البته از سوی سایت‌های معتبر و با كیفیت بالا صورت گیـــــرد.
از سوی دیگر محتویات صفحه از همان ابتدا باید شامل بهترین لغات كلیدی و مرتبط‌ترین واژه‌ها با متن باشد، زیرا تغییرات اساسی می‌توانـــــد رتبه بندی را نیز تحت تاثیر خود قـــــرار دهد. البته چنانچه نیازمند ایجاد تغییرات اساسی در تعدادی از صفحـــــات سایت هستید، در صـــــورت امكان این تغییـــــرات را به مرور زمان (و نـــــه یكباره) انجام دهیـــــد. گوگل به صفحات مرتبط با موضوع سایت كه به صورت ثابت باقی بمانند، امتیاز ویژه‌ای می‌دهد و این دقیقا همان چیزی است كه می‌بایست به آن دست یابید.
اگرچه دریافت پیوند از صفحات بـــــا رتبه بالا می‌تواند نقطه شروع خوبی باشد، اما به تنهای تضمینی برای مـــــوفقیت نیست، در واقع باید توجه خاصی به متن پیوندها نیز داشته باشید و تا حد امكان از لغات كلیدی مرتبط با موضوع سایت استفاده كنید. در ضمـــــن فراموش نكنید كـــــه اگـــــر تغییرات اساسی در سایت ایجاد كردید، حتما متن پیوندها را با موضوع سایت منطبق كیند. ‌
ممكن است بخواهید از قبل برنامه ریزی كرده و با طراحی لوگو و متن مربوطـــــه، از تمام سایت‌هـــــا بخواهید كه برای پیـــــوند دادن به سایت شما از همان لوگوی طراحـــــی شده استفاده كنند؛ اما این ایـــــده چندان مثمرثمـــــر نخواهد بود، زیـــــرا همان طور كه گفته شد ممكن است برای گوگل شك برانگیز باشد و به علاوه اگر متن تمام پیوندها یكسان باشد، آن وقت احتمـــــال دارد متهم بـــــه هرزنگاری شوید. بنابراین باید سعـــــی كنید در انتخاب عبارات و لغات كلیدی، نه تنها انسجام لازم را حفظ كرده بلكه هر جا كه امكان دارد، آنها را تغییر دهید.
● عوامل نام حوزه
یكـــــی از مضامیـــــن جالب در سند منتشره گوگل بخشـــــی با نام (Domain-Related Information) ‌اطلاعــــات مرتبط بـــــا حوزه است كه به توضیح برخی روش‌های تشخیص حوزه‌های قانونی و غیرقانونی می‌پردازد.
یك عامل مهم در این زمینه مدت زمانی است كه نام یك حوزه ثبت می‌شــود. گوگل اعتقاد دارد:
«حوزه‌های معتبر حداقل چندین سال به قوت خود باقی هستند در حالی كه حوزه‌های غیرقانونی، به ندرت بیش از یك سال دوام دارند.» این مطلب متضمن این نكته است كه تمدید اعتبار نام حوزه به طولانی‌ترین زمان ممكن، كمكی در جهت ارتقای رتبه وب سایت در گوگل است.
گوگل همچنین پیشنهـــــاد می‌كند سرور سایت خود را از این لحاظ كه میزبان چه حوزه‌های دیگری (به جز سایت شما) است، بررسی كنیـــــد. اگر از سرور میزبانــی استفاده می‌كنیـــــد كه به آمیزه‌ای از حوزه‌های معتبر با ثبت كننده‌های متفاوت سرویس می‌دهـــــد، پس خوشحال باشید؛ چراكه این ویژگی در رتبه بنـــــدی گوگل، یك امتیاز محسوب می‌شود.
از سوی دیگـــــر اگر ســـــر و كـــــار سرور میزبان شما با حوزه‌های كم‌اهمیت و غیر اخلاقی است، نمــره‌ای منفی برای وب سایت شما درنظر گرفته خواهــد شد. همچنین در صورتـــــی كـــــه میزبان شما حوزه‌های زیادی با كلمات تجاری داشته باشد، ممكن است گوگل آن را «نشانه هرزنگاری» تلقی كند. به هر حال تمام این نكات نشان می‌دهد كه انتخاب میزبانی معتبر و باسابقه نه تنها مزایای بسیاری دارد، بلكه بر رتبه بندی گوگل نیز اثر مثبت خواهد داشت.
● ‌جمع بندی
در پایـــــان، باز هم این نكته را متذكر می‌شویم كه هیچ راه قطعی و فوری برای دستیابی به یك رتبه مناسب در نتایج موتور جست‌وجو وجود ندارد؛ اگرچه تمام عوامل ارائه شده در این مقاله توسط گوگل مطـــــرح شده بودند، اما در مورد اینكـــــه كدام یك از این عوامل در الگوریتم فعلی این موتور جست وجو مورد استفاده قـرارمی‌گیرد، قطعیتی وجود ندارد و به علاوه میزان تاثیر هر عامل در رتبه وب سایت مشخص نیست. ‌
به هر حال استراتژی اصلی كه همواره بایـــــد مدنظر داشته باشید، این است كه بهترین محتوا را به شكلی سهل الاستفاده در اختیار كاربران قرار دهید.


هیچ نظری موجود نیست: