۱۰.۰۶.۱۳۸۹

نمونه سوالات سال سوم دبيرستان1- دين و زندگي3 (كليه رشته‌ها) 2- زبان انگليسي 3 ( كليه رشته ها)
3- ادبيات فارسي 3 ( غير انساني) 4- عربي 3 ( غير انساني)
5- شيمي 3 ( رياضي و تجربي) 6- تاريخ معاصر ( رياضي و تجربي)
7- زبان فارسي 3 ( غير انساني) 8- حسابان
9- جبر و احتمال 10- هندسه 2
11- فيزيك 3 ( سوم رياضي) 12- مباني كامپيوتر (سوم رياضي)
13- فيزيك 3 (سوم تجربي) 14- رياضي 3 ( سوم تجربي)
15- زيست شناسي و آزمايشگاه 2 16- زمين شناسي (سوم تجربي)
17- آمار ( سوم تجربي) 18- ادبيات فارسي ( انساني)
19- عربي 3 (انساني) 20- آرايه هاي ادبي
21- فلسفه و منطق 22- جامعه شناسي 2
23- جغرافيا 2 ( انساني ) 24- روانشناسي
25- رياضي ( سوم انساني) 26- تاريخ ادبيات ايران و جهان 2
27- تاريخ ايران و جهان 2 28- زبان فارسي 3 ( سوم انساني)
نمونه سوالات دين و زندگي3 (كليه رشته‌ها)
رديف توضيحات لينك دانلود
1 نمونه سوالات طبقه بندي شده دريافت نمونه سوال
2 خرداد 83 استان مركزي با جواب دريافت نمونه سوال
3 خرداد ماه 84 كشوري با جواب دريافت نمونه سوال
4 شهريور 84 كشوري با جواب دريافت نمونه سوال
5 دي ماه 84 كشوري با جواب دريافت نمونه سوال
6 خرداد ماه 85 كشوري با جواب دريافت نمونه سوال
7 شهريور ماه 85 كشوري با جواب دريافت نمونه سوال
8 دي ماه 85 كشوري با جواب دريافت نمونه سوال
9 خرداد ماه 86 كشوري با جواب دريافت نمونه سوال
10 شهريور 86 كشوري با جواب دريافت نمونه سوال
11 دي ماه 86 كشوري با جواب دريافت نمونه سوال
12 دي ماه 86 مدارس خارج با جواب دريافت نمونه سوال
13 خردا 87 كشوري با جواب دريافت نمونه سوال
14 شهريور 87 كشوري با جواب دريافت نمونه سوال
15 دي ماه 86 دبيرستان شهيد نجفي دريافت نمونه سوال
نمونه سوالات زبان انگليسي 3 (كليه رشته ها)
رديف توضيحات لينك دانلود
1 شهريور ماه 79 كشوري دريافت نمونه سوال
2 دي ماه 79 كشوري دريافت نمونه سوال
3 خرداد ماه 81 تهران دريافت نمونه سوال
4 خرداد ماه 82 استان مركزي دريافت نمونه سوال
5 دي ماه 82 استان مركزي دريافت نمونه سوال
6 خرداد 83 استان مركزي با جواب دريافت نمونه سوال
7 شهريور ماه 83 استان مركزي دريافت نمونه سوال
8 خرداد ماه 84 كشوري با جواب دريافت نمونه سوال
9 شهريور 84 كشوري با جواب دريافت نمونه سوال
10 دي ماه 84 كشوري دريافت نمونه سوال
11 خردادماه 85 كشوري با جواب دريافت نمونه سوال
12 شهريور ماه 85 كشوري با جواب دريافت نمونه سوال
13 دي ماه 85 كشوري با جواب دريافت نمونه سوال
14 خرداد ماه 86 كشوري با جواب دريافت نمونه سوال
15 شهريور 86 كشوري با جواب دريافت نمونه سوال
16 دي ماه 86 كشوري با جواب دريافت نمونه سوال
17 دي ماه 86 مدارس خارج با جواب دريافت نمونه سوال
18 خردا 87 كشوري با جواب دريافت نمونه سوال
19 شهريور 87 كشوري با جواب دريافت نمونه سوال
نمونه سوالات ادبيات فارسي3 (غير انساني)
رديف توضيحات لينك دانلود
1 خرداد ماه 79 كشوري دريافت نمونه سوال
2 دي ماه 80 كشوري دريافت نمونه سوال
3 دي ماه 81 استان مركزي دريافت نمونه سوال
4 شهريور ماه 82 استان مركزي دريافت نمونه سوال
5 خرداد 83 استان مركزي با جواب دريافت نمونه سوال
6 شهريور ماه 83 استان مركزي دريافت نمونه سوال
7 دي ماه 83 استان مركزي دريافت نمونه سوال
8 خرداد ماه 84 كشوري با جواب دريافت نمونه سوال
9 شهريور 84 كشوري با جواب دريافت نمونه سوال
10 دي ماه 84 كشوري دريافت نمونه سوال
11 خرداد 85 كشوري با جواب دريافت نمونه سوال
12 شهريور 85 كشوري با جواب دريافت نمونه سوال
13 دي ماه 85 كشوري با جواب دريافت نمونه سوال
14 خرداد ماه 86 كشوري با جواب دريافت نمونه سوال
15 شهريور 86 كشوري با جواب دريافت نمونه سوال
16 دي ماه 86 كشوري با جواب دريافت نمونه سوال
17 دي ماه 86 مدارس خارج از كشور با جواب دريافت نمونه سوال
18 خردا 87 كشوري با جواب دريافت نمونه سوال
19 شهريور 87 كشوري با جواب دريافت نمونه سوال
نمونه سوالات عربي 3 (غير انساني)
رديف توضيحات لينك دانلود
1 خرداد ماه 82 امارات دريافت نمونه سوال
2 خرداد ماه 82 كشوري دريافت نمونه سوال
3 خرداد ماه 83 استان مركزي با جواب دريافت نمونه سوال
4 خرداد ماه 84 كشوري با جواب دريافت نمونه سوال
5 شهريور 84 كشوري با جواب دريافت نمونه سوال
6 دي ماه 84 كشوري با جواب دريافت نمونه سوال
7 خرداد ماه 85 كشوري با جواب دريافت نمونه سوال
8 شهريور ماه 85 كشوري با جواب دريافت نمونه سوال
9 دي ماه 85 كشوري با جواب دريافت نمونه سوال
10 خرداد ماه 86 كشوري با جواب دريافت نمونه سوال
11 شهريور 86 كشوري با جواب دريافت نمونه سوال
12 دي ماه 86 كشوري با جواب دريافت نمونه سوال
13 خردا 87 كشوري با جواب دريافت نمونه سوال
14 شهريور 87 كشوري با جواب دريافت نمونه سوال
نمونه سوالات شيمي 3 (رياضي و تجربي)
رديف توضيحات لينك دانلود
1 خلاصه درس و تمرين بخش 1 و 2 دريافت نمونه سوال
2 دي ماه 82 تهران دريافت نمونه سوال
3 دي ماه 82 كشوري دريافت نمونه سوال
4 خرداد 83 كشوري دريافت نمونه سوال
5 شهريور ماه 83 كشوري دريافت نمونه سوال
6 دي ماه 83 كشوري دريافت نمونه سوال
7 خرداد ماه 84 كشوري با جواب دريافت نمونه سوال
8 شهريور ماه 84 كشوري با جواب دريافت نمونه سوال
9 دي ماه 84 كشوري با جواب دريافت نمونه سوال
10 خرداد ماه 85 كشوري با جواب دريافت نمونه سوال
11 شهريور ماه 85 كشوري با جواب دريافت نمونه سوال
12 دي ماه 85 كشوري با جواب دريافت نمونه سوال
13 خرداد ماه 86 كشوري با جواب دريافت نمونه سوال
14 شهريور ماه 86 كشوري با جواب دريافت نمونه سوال
15 دي ماه 86 كشوري با جواب دريافت نمونه سوال
16 دي ماه 86 مدارس خارج از كشور با جواب دريافت نمونه سوال
17 خردا 87 كشوري با جواب دريافت نمونه سوال
18 شهريور 87 كشوري با جواب دريافت نمونه سوال
19 سوالات فصل 2 شيمي 3 دريافت نمونه سوال
20 كنكور 85 تا 87 شيمي 3 به صورت طبقه بندي شده دريافت نمونه سوال
نمونه سوالات تاريخ معاصر ( رياضي و تجربي)
رديف توضيحات لينك دانلود
1 دبيرستان آبسال نمونه 1 دريافت نمونه سوال
2 دبيرستان شاهد امام نمونه 1 دريافت نمونه سوال
3 دبيرستان شاهد امام نمونه 2 دريافت نمونه سوال
4 دبيرستان شاهد امام نمونه 3 دريافت نمونه سوال
5 خردا 86 دبيرستان شهيد نجفي دريافت نمونه سوال
6 دي ماه 86 دبيرستان ايثارگران اراك دريافت نمونه سوال
7 خرداد 87 دبيرستان شاهد امام دريافت نمونه سوال
8 خرداد 87 دبيرستان ايثارگران اراك دريافت نمونه سوال
نمونه سوالات زبان فارسي 3 (غير انساني)
رديف توضيحات لينك دانلود
1 خرداد ماه 82 تهران دريافت نمونه سوال
2 خرداد 83 استان مركزي با جواب دريافت نمونه سوال
3 شهريور 83 استان مركزي دريافت نمونه سوال
4 دي ماه 83 استان مركزي دريافت نمونه سوال
5 خرداد 84 كشوري با جواب دريافت نمونه سوال
6 شهريور 84 كشوري با جواب دريافت نمونه سوال
7 دي ماه 84 كشوري با جواب دريافت نمونه سوال
8 خرداد ماه 85 كشوري با جواب دريافت نمونه سوال
9 شهريور 85 كشوري با جواب دريافت نمونه سوال
10 دي ماه 85 كشوري با جواب دريافت نمونه سوال
11 دي ماه 85 دبيرستان شاهد امام‌خميني دريافت نمونه سوال
12 خرداد 86 كشوري با جواب دريافت نمونه سوال
13 شهريور 86 كشوري با جواب دريافت نمونه سوال
14 دي ماه 86 كشوري با جواب دريافت نمونه سوال
15 خردا 87 كشوري با جواب دريافت نمونه سوال
16 شهريور 87 كشوري با جواب دريافت نمونه سوال
نمونه سوالات حسابان (سوم رياضي)
رديف توضيحات لينك دانلود
1 خرداد ماه 81 كشوري دريافت نمونه سوال
2 شهريور ماه 81 استان مركزي دريافت نمونه سوال
3 دي ماه 81 تهران با جواب دريافت نمونه سوال
4 خرداد ماه 82 تهران با جواب دريافت نمونه سوال
5 شهريور ماه 82 تهران دريافت نمونه سوال
6 دي ماه 82 تهران دريافت نمونه سوال
7 خرداد 83 استان مركزي با جواب دريافت نمونه سوال
8 شهريور ماه 83 استان مركزي دريافت نمونه سوال
9 دي ماه 83 استان مركزي دريافت نمونه سوال
10 خرداد ماه 84 كشوري با جواب دريافت نمونه سوال
11 شهريور 84 كشوري با جواب دريافت نمونه سوال
12 دي ماه 84 كشوري با جواب دريافت نمونه سوال
13 خردادماه 85 كشوري با جواب دريافت نمونه سوال
14 شهريور ماه 85 كشوري با جواب دريافت نمونه سوال
15 دي ماه 85 كشوري با جواب دريافت نمونه سوال
16 خرداد ماه 86 كشوري با جواب دريافت نمونه سوال
17 شهريور 86 كشوري با جواب دريافت نمونه سوال
18 دي ماه 86 كشوري با جواب دريافت نمونه سوال
19 دي ماه 86 مدارس خارج از كشور با جواب دريافت نمونه سوال
20 خردا 87 كشوري با جواب دريافت نمونه سوال
21 شهريور 87 كشوري با جواب دريافت نمونه سوال
نمونه سوالات جبر و احتمال (سوم رياضي)
رديف توضيحات لينك دانلود
1 دي ماه 78 كشوري دريافت نمونه سوال
2 خردادماه 80 كشوري دريافت نمونه سوال
3 خرداد ماه 81 كشوري دريافت نمونه سوال
4 خرداد ماه 82 استان مركزي دريافت نمونه سوال
5 خرداد ماه 82 تهران دريافت نمونه سوال
6 شهريور ماه 82 مركزي دريافت نمونه سوال
7 شهريور ماه 82 مركزي سالي دريافت نمونه سوال
8 دي ماه 82 تهران دريافت نمونه سوال
9 دي ماه 82 مركزي دريافت نمونه سوال
10 خرداد 83 استان مركزي با جواب دريافت نمونه سوال
11 شهريور ماه 83 استان مركزي دريافت نمونه سوال
12 شهريور ماه 83 كشوري دريافت نمونه سوال
13 خرداد ماه 84 كشوري با جواب دريافت نمونه سوال
14 شهريور 84 كشوري با جواب دريافت نمونه سوال
15 دي ماه 84 كشوري با جواب دريافت نمونه سوال
16 خرداد ماه 85 كشوري با جواب دريافت نمونه سوال
17 شهريور ماه 85 كشوري با جواب دريافت نمونه سوال
18 دي ماه 85 كشوري با جواب دريافت نمونه سوال
19 خرداد ماه 86 كشوري با جواب دريافت نمونه سوال
20 شهريور ماه 86 كشوري با جواب دريافت نمونه سوال
21 دي ماه 86 كشوري با جواب دريافت نمونه سوال
22 دي ماه 86 تغيير رشته با جواب دريافت نمونه سوال
23 دي ماه 86 مدارس خارج از كشور با جواب دريافت نمونه سوال
24 خردا 87 كشوري با جواب دريافت نمونه سوال
25 شهريور 87 كشوري با جواب دريافت نمونه سوال
نمونه سوالات هندسه 2 (سوم رياضي)
رديف توضيحات لينك دانلود
1 خرداد ماه 82 تهران دريافت نمونه سوال
2 شهريور ماه 82 تهران دريافت نمونه سوال
3 دي ماه 82 تهران دريافت نمونه سوال
4 خرداد 83 استان مركزي با جواب دريافت نمونه سوال
5 شهريور ماه 83 استان مركزي دريافت نمونه سوال
6 دي ماه 83 استان مركزي دريافت نمونه سوال
7 خرداد ماه 84 كشوري با جواب دريافت نمونه سوال
8 شهريور 84 كشوري دريافت نمونه سوال
9 دي ماه 84 كشوري دريافت نمونه سوال
10 خرداد ماه 85 كشوري با جواب دريافت نمونه سوال
11 شهريور ماه 85 كشوري با جواب دريافت نمونه سوال
12 دي ماه 85 كشوري با جواب دريافت نمونه سوال
13 خرداد ماه 86 كشوري با جواب دريافت نمونه سوال
14 شهريور ماه 86 كشوري با جواب دريافت نمونه سوال
15 دي ماه 86 كشوري با جواب دريافت نمونه سوال
16 دي ماه 86 تغيير رشته با جواب دريافت نمونه سوال
17 دي ماه 86 مدارس خارج از كشور با جواب دريافت نمونه سوال
18 خردا 87 كشوري با جواب دريافت نمونه سوال
19 شهريور 87 كشوري با جواب دريافت نمونه سوال
نمونه سوالات فيزيك 3 (سوم رياضي)
رديف توضيحات لينك دانلود
1 فرمولهاي فيزيك 3 رياضي دريافت نمونه سوال
2 سوالات طبقه بندي شده فيزيك 3 دريافت نمونه سوال
3 خردادماه 81 كشوري دريافت نمونه سوال
4 مرداد ماه 81 استان مركزي دريافت نمونه سوال
5 خردادماه 82 تهران دريافت نمونه سوال
6 شهريور ماه 82 تهران دريافت نمونه سوال
7 خرداد ماه 83 استان مركزي با جواب دريافت نمونه سوال
8 شهريور ماه 83 استان مركزي دريافت نمونه سوال
9 دي ماه 83 استان مركزي دريافت نمونه سوال
10 خرداد ماه 84 كشوري با جواب دريافت نمونه سوال
11 شهريور 84 كشوري دريافت نمونه سوال
12 دي ماه 84 كشوري با جواب دريافت نمونه سوال
13 خرداد ماه 85 كشوري با جواب دريافت نمونه سوال
14 شهريور ماه 85 كشوري با جواب دريافت نمونه سوال
15 دي ماه 85 كشوري با جواب دريافت نمونه سوال
16 خرداد ماه 86 كشوري با جواب دريافت نمونه سوال
17 شهريور ماه 86 كشوري با جواب دريافت نمونه سوال
18 دي ماه 86 كشوري با جواب دريافت نمونه سوال
19 دي ماه 86 مدارس خارج از كشور با جواب دريافت نمونه سوال
20 دي ماه 86 تغيير رشته با جواب دريافت نمونه سوال
21 خردا 87 كشوري با جواب دريافت نمونه سوال
22 شهريور 87 كشوري با جواب دريافت نمونه سوال
نمونه سوالات مباني كامپيوتر (سوم رياضي)
رديف توضيحات لينك دانلود
1 دبيرستان آبسال تهران نمونه 1 دريافت نمونه سوال
2 دبيرستان آبسال تهران نمونه 2 دريافت نمونه سوال
3 خرداد 83 دبيرستان شاهد امام دريافت نمونه سوال
4 دبيرستان شاهد امام نوبت اول دريافت نمونه سوال
5 خرداد 87 دبيرستان شاهد امام دريافت نمونه سوال
6 نمونه سوال مباني كامپيوتر دريافت نمونه سوال
نمونه سوالات فيزيك 3 (سوم تجربي)
رديف توضيحات لينك دانلود
1 فرمولهاي فيزيك 3 دريافت نمونه سوال
2 شهريور ماه 78 كشوري دريافت نمونه سوال
3 مردادماه 81 استان مركزي دريافت نمونه سوال
4 دي ماه 82 تهران دريافت نمونه سوال
5 خرداد 83 استان مركزي با جواب دريافت نمونه سوال
6 شهريور ماه 83 استان مركزي دريافت نمونه سوال
7 دي ماه 83 استان مركزي دريافت نمونه سوال
8 خردادماه 84 كشوري با جواب دريافت نمونه سوال
9 شهريور 84 كشوري دريافت نمونه سوال
10 دي ماه 84 كشوري با جواب دريافت نمونه سوال
11 خرداد ماه 85 كشوري با جواب دريافت نمونه سوال
12 شهريور ماه 85 كشوري با جواب دريافت نمونه سوال
13 دي ماه 85 كشوري با جواب دريافت نمونه سوال
14 خرداد ماه 86 كشوري با جواب دريافت نمونه سوال
15 شهريور ماه 86 كشوري با جواب دريافت نمونه سوال
16 دي ماه 86 كشوري با جواب دريافت نمونه سوال
17 دي 86 مدارس خارج از كشور با جواب دريافت نمونه سوال
18 خردا 87 كشوري با جواب دريافت نمونه سوال
19 شهريور 87 كشوري با جواب دريافت نمونه سوال
نمونه سوالات رياضي 3 (سوم تجربي)
رديف توضيحات لينك دانلود
1 خرداد ماه 82 تهران دريافت نمونه سوال
2 شهريور ماه 82 تهران دريافت نمونه سوال
3 دي ماه 82 تهران دريافت نمونه سوال
4 خرداد 83 استان مركزي با جواب دريافت نمونه سوال
5 شهريور ماه 83 استان مركزي دريافت نمونه سوال
6 خرداد ماه 84 كشوري با جواب دريافت نمونه سوال
7 شهريور ماه 84 كشوري با جواب دريافت نمونه سوال
8 دي ماه 84 كشوري با جواب دريافت نمونه سوال
9 خرداد ماه 85 كشوري با جواب دريافت نمونه سوال
10 شهريور ماه 85 كشوري با جواب دريافت نمونه سوال
11 دي ماه 85 كشوري با جواب دريافت نمونه سوال
12 خرداد ماه 86 كشوري با جواب دريافت نمونه سوال
13 شهريور ماه 86 كشوري با جواب دريافت نمونه سوال
14 دي ماه 86 كشوري با جواب دريافت نمونه سوال
15 خردا 87 كشوري با جواب دريافت نمونه سوال
16 شهريور 87 كشوري با جواب دريافت نمونه سوال
نمونه سوالات زيست شناسي 2 (سوم تجربي)
رديف توضيحات لينك دانلود
1 سوالات طبقه بندي شده تمامي فصلها با جواب دريافت نمونه سوال
2 سوالهاي نهايي 80 تا 84 دريافت نمونه سوال
3 خرداد ماه 82 تهران دريافت نمونه سوال
4 شهريور ماه 82 تهران دريافت نمونه سوال
5 خرداد 83 استان مركزي با جواب دريافت نمونه سوال
6 شهريور ماه 83 استان مركزي دريافت نمونه سوال
7 دي ماه 83 استان مركزي دريافت نمونه سوال
8 خرداد ماه 84 كشوري با جواب دريافت نمونه سوال
9 دي ماه 84 كشوري با جواب دريافت نمونه سوال
10 خرداد ماه 85 كشوري با جواب دريافت نمونه سوال
11 شهريور ماه 85 كشوري با جواب دريافت نمونه سوال
12 دي ماه 85 كشوري با جواب دريافت نمونه سوال
13 خرداد ماه 86 كشوري با جواب دريافت نمونه سوال
14 شهريور ماه 86 كشوري با جواب دريافت نمونه سوال
15 دي ماه 86 كشوري با جواب دريافت نمونه سوال
16 دي ماه 86 تغيير رشته با جواب دريافت نمونه سوال
17 دي ماه 86 مدارس خارج از كشور با جواب دريافت نمونه سوال
18 خردا 87 كشوري با جواب دريافت نمونه سوال
19 شهريور 87 كشوري با جواب دريافت نمونه سوال
نمونه سوالات زمين شناسي (سوم تجربي)
رديف توضيحات لينك دانلود
1 خرداد ماه 82 تهران دريافت نمونه سوال
2 شهريور ماه 82 تهران دريافت نمونه سوال
3 دي ماه 82 تهران دريافت نمونه سوال
4 خرداد 83 استان مركزي با جواب دريافت نمونه سوال
5 شهريور ماه 83 استان مركزي دريافت نمونه سوال
6 دي ماه 83 استان مركزي دريافت نمونه سوال
7 خرداد ماه 84 كشوري با جواب دريافت نمونه سوال
8 شهريور ماه 84 كشوري دريافت نمونه سوال
9 دي ماه 84 كشوري با جواب دريافت نمونه سوال
10 خرداد ماه 85 كشوري با جواب دريافت نمونه سوال
11 شهريور ماه 85 كشوري با جواب دريافت نمونه سوال
12 دي ماه 85 كشوري با جواب دريافت نمونه سوال
13 خرداد ماه 86 كشوري با جواب دريافت نمونه سوال
14 شهريور ماه 86 كشوري با جواب دريافت نمونه سوال
15 دي ماه 86 كشوري با جواب دريافت نمونه سوال
16 دي ماه 86 مدارس خارج از كشور با جواب دريافت نمونه سوال
17 خردا 87 كشوري با جواب دريافت نمونه سوال
18 شهريور 87 كشوري با جواب دريافت نمونه سوال
نمونه سوالات آمار و مدلسازي (سوم تجربي)
رديف توضيحات لينك دانلود
1 دبيرستان آبسال تهران نمونه 1 دريافت نمونه سوال
2 دبيرستان آبسال تهران نمونه2 دريافت نمونه سوال
3 دبيرستان آبسال تهران نمونه 3 دريافت نمونه سوال
4 دبيرستان شاهد امام نمونه 1 دريافت نمونه سوال
5 دبيرستان شاهد امام نمونه 2 دريافت نمونه سوال
6 دبيرستان شاهد امام نمونه 3 دريافت نمونه سوال
7 دبيرستان شاهد امام نمونه 4 دريافت نمونه سوال
8 دبيرستان فرزانگان نمونه 1 دريافت نمونه سوال
9 دبيرستان فرزانگان نمونه 2 دريافت نمونه سوال
10 خرداد 83 دبيرستان شاهد امام دريافت نمونه سوال
11 دي ماه 84 دبيرستان شاهد امام دريافت نمونه سوال
12 فروردين 85 دبيرستان شاهد امام دريافت نمونه سوال
13 نمونه سوال خرداد استان اصفهان دريافت نمونه سوال
14 نمونه سوال نوبت اول استان اصفهان دريافت نمونه سوال
15 خرداد ماه 86 دبيرستان شهيد نجفي اراك دوم رياضي دريافت نمونه سوال
16 خرداد ماه 86 دبيرستان شهيد نجفي اراك سوم تجربي دريافت نمونه سوال
17 دي ماه 86 دبيرستان ايثارگران اراك دريافت نمونه سوال
18 خرداد ماه 87 دبيرستان ايثارگران اراك دريافت نمونه سوال
نمونه سوالات ادبيات فارسي 3 (سوم انساني)
رديف توضيحات لينك دانلود
1 دبيرستان آبسال تهران نمونه 1 دريافت نمونه سوال
2 خرداد ماه 79 كشوري دريافت نمونه سوال
3 مرداد ماه 80 كشوري دريافت نمونه سوال
4 دي ماه 80 كشوري دريافت نمونه سوال
5 دي ماه 81 استان مركزي دريافت نمونه سوال
6 خرداد ماه 82 استان مركزي دريافت نمونه سوال
7 مرداد ماه 82 استان مركزي دريافت نمونه سوال
8 خرداد 83 استان مركزي با جواب دريافت نمونه سوال
9 مرداد ماه 83 استان مركزي دريافت نمونه سوال
10 شهريور ماه 83 استان مركزي دريافت نمونه سوال
11 دي ماه 83 استان مركزي دريافت نمونه سوال
12 خرداد ماه 84 كشوري با جواب دريافت نمونه سوال
13 شهريور ماه 84 كشوري با جواب دريافت نمونه سوال
14 خرداد ماه 85 كشوري با جواب دريافت نمونه سوال
15 دي ماه 85 كشوري با جواب دريافت نمونه سوال
16 دي ماه 85 دبيرستان شاهد دريافت نمونه سوال
17 خرداد ماه 86 كشوري با جواب دريافت نمونه سوال
18 شهريور ماه 86 كشوري با جواب دريافت نمونه سوال
19 دي ماه 86 كشوري با جواب دريافت نمونه سوال
20 دي ماه 86 تغيير رشته با جواب دريافت نمونه سوال
21 دي ماه 86 مدارس خارج از كشور با جواب دريافت نمونه سوال
22 خردا 87 كشوري با جواب دريافت نمونه سوال
23 شهريور 87 كشوري با جواب دريافت نمونه سوال
نمونه سوالات عربي 3 (سوم انساني)
رديف توضيحات لينك دانلود
1 دبيرستان آبسال تهران نمونه 1 دريافت نمونه سوال
2 دبيرستان آبسال تهران نمونه 2 دريافت نمونه سوال
3 دبيرستان آبسال تهران نمونه 3 دريافت نمونه سوال
4 دي ماه 81 كشور امارات دريافت نمونه سوال
5 خرداد ماه 82 تهران دريافت نمونه سوال
6 خرداد 83 استان مركزي با جواب دريافت نمونه سوال
7 شهريور ماه 83 استان مركزي دريافت نمونه سوال
8 دي ماه 83 استان مركزي دريافت نمونه سوال
9 خرداد ماه 84 كشوري با جواب دريافت نمونه سوال
10 شهريور ماه 84 كشوري دريافت نمونه سوال
11 دي ماه 84 كشوري با جواب دريافت نمونه سوال
12 خرداد ماه 85 كشوري با جواب دريافت نمونه سوال
13 شهريور ماه 85 كشوري با جواب دريافت نمونه سوال
14 دي ماه 85 كشوري با جواب دريافت نمونه سوال
15 خرداد ماه 86 كشوري با جواب دريافت نمونه سوال
16 شهريور ماه 86 كشوري با جواب دريافت نمونه سوال
17 دي ماه 86 كشوري با جواب دريافت نمونه سوال
18 دي ماه 86 تغيير رشته با جواب دريافت نمونه سوال
19 دي ماه 86 مدارس خارج از كشور با جواب دريافت نمونه سوال
20 خردا 87 كشوري با جواب دريافت نمونه سوال
21 شهريور 87 كشوري با جواب دريافت نمونه سوال
نمونه سوالات آرايه‌هاي ادبي (سوم انساني)
رديف توضيحات لينك دانلود
1 دي ماه 77 كشوري دريافت نمونه سوال
2 خرداد ماه 78 كشوري دريافت نمونه سوال
3 مهرماه 78 كشوري دريافت نمونه سوال
4 دي ماه 78 كشوري دريافت نمونه سوال
5 دي ماه 79 كشوري دريافت نمونه سوال
6 خرداد ماه 82 استان مركزي دريافت نمونه سوال
7 خرداد ماه 83 استان مركزي با جواب دريافت نمونه سوال
8 شهريور ماه 83 استان مركزي دريافت نمونه سوال
9 دي ماه 83 استان مركزي دريافت نمونه سوال
10 خرداد ماه 84 كشوري با جواب دريافت نمونه سوال
11 شهريور ماه 84 كشوري دريافت نمونه سوال
12 دي ماه 84 كشوري با جواب دريافت نمونه سوال
13 خرداد ماه 85 كشوري با جواب دريافت نمونه سوال
14 شهريور ماه 85 كشوري با جواب دريافت نمونه سوال
15 دي ماه 85 كشوري با جواب دريافت نمونه سوال
16 خرداد ماه 86 كشوري با جواب دريافت نمونه سوال
17 شهريور ماه 86 كشوري با جواب دريافت نمونه سوال
18 دي ماه 86 كشوري با جواب دريافت نمونه سوال
19 خردا 87 كشوري با جواب دريافت نمونه سوال
20 شهريور 87 كشوري با جواب دريافت نمونه سوال
نمونه سوالات فلسفه و منطق (سوم انساني)
رديف توضيحات لينك دانلود
1 دي ماه 81 استان مركزي دريافت نمونه سوال
2 خرداد ماه 82 تهران دريافت نمونه سوال
3 شهريور ماه 82 تهران دريافت نمونه سوال
4 خرداد 83 استان مركزي با جواب دريافت نمونه سوال
5 شهريور ماه 83 استان مركزي دريافت نمونه سوال
6 دي ماه 83 استان مركزي دريافت نمونه سوال
7 خرداد ماه 84 كشوري با جواب دريافت نمونه سوال
8 شهريور ماه 84 كشوري با جواب دريافت نمونه سوال
9 دي ماه 84 كشوري با جواب دريافت نمونه سوال
10 خرداد ماه 85 كشوري با جواب دريافت نمونه سوال
11 شهريور ماه 85 كشوري با جواب دريافت نمونه سوال
12 دي ماه 85 كشوري با جواب دريافت نمونه سوال
13 خرداد ماه 86 كشوري با جواب دريافت نمونه سوال
14 شهريور ماه 86 كشوري با جواب دريافت نمونه سوال
15 دي ماه 86 كشوري باجواب دريافت نمونه سوال
16 دي ماه 86 مدارس خارج از كشور با جواب دريافت نمونه سوال
17 خردا 87 كشوري با جواب دريافت نمونه سوال
18 شهريور 87 كشوري با جواب دريافت نمونه سوال
19 استفاده از الگوريتم در منطق مقاله‌اي از آقاي دوست محمدي 1.13 مگابايت دريافت
نمونه سوالات جامعه شناسي 2 (سوم انساني)
رديف توضيحات لينك دانلود
1 دي ماه 81 استان مركزي دريافت نمونه سوال
2 خرداد ماه 83 استان مركزي با جواب دريافت نمونه سوال
3 شهريور ماه 83 استان مركزي دريافت نمونه سوال
4 دي ماه 83 استان مركزي دريافت نمونه سوال
5 خرداد ماه 84 كشوري با جواب دريافت نمونه سوال
6 شهريور ماه 84 كشوري با جواب دريافت نمونه سوال
7 دي ماه 84 كشوري با جواب دريافت نمونه سوال
8 خرداد ماه 85 كشوري با جواب دريافت نمونه سوال
9 شهريور ماه 85 كشوري باجواب دريافت نمونه سوال
10 دي ماه 85 كشوري با جواب دريافت نمونه سوال
11 خرداد ماه 86 كشوري با جواب دريافت نمونه سوال
12 شهريور ماه 86 كشوري با جواب دريافت نمونه سوال
13 دي ماه 86 كشوري با جواب دريافت نمونه سوال
14 دي ماه 86 مدارس خارج از كشور با جواب دريافت نمونه سوال
15 خردا 87 كشوري با جواب دريافت نمونه سوال
16 شهريور 87 كشوري با جواب دريافت نمونه سوال
17 دي ماه 86 دبيرستان ايثارگران دريافت نمونه سوال
نمونه سوالات جغرافيا 2 (سوم انساني)
رديف توضيحات لينك دانلود
1 خرداد 83 استان مركزي با جواب دريافت نمونه سوال
2 شهريور ماه 83 استان مركزي دريافت نمونه سوال
3 دي ماه 83 استان مركزي دريافت نمونه سوال
4 خرداد ماه 84 كشوري با جواب دريافت نمونه سوال
5 شهريور ماه 84 كشوري دريافت نمونه سوال
6 دي ماه 84 كشوري دريافت نمونه سوال
7 خرداد ماه 85 كشوري با جواب دريافت نمونه سوال
8 شهريور ماه 85 كشوري با جواب دريافت نمونه سوال
9 دي ماه 85 كشوري با جواب دريافت نمونه سوال
10 خرداد ماه 86 كشوري با جواب دريافت نمونه سوال
11 شهريور ماه 86 كشوري با جواب دريافت نمونه سوال
12 دي ماه 86 كشوري با جواب دريافت نمونه سوال
13 خردا 87 كشوري با جواب دريافت نمونه سوال
14 شهريور 87 كشوري با جواب دريافت نمونه سوال
نمونه سوالات روانشناسي (سوم انساني)
رديف توضيحات لينك دانلود
1 دبيرستان آبسال تهران نمونه 1 دريافت نمونه سوال
2 خرداد 86 دبيرستان شهيد نجفي دريافت نمونه سوال
3 خرداد 87 دبيرستان ايثارگران دريافت نمونه سوال
نمونه سوالات رياضي (سوم انساني)
رديف توضيحات لينك دانلود
1 دبيرستان آبسال تهران نمونه يك دريافت نمونه سوال
2 خرداد ماه 83 دبيرستان شاهد امام دريافت نمونه سوال
3 خرداد 86 دبيرستان شهيد نجفي دريافت نمونه سوال
4 دي ماه 86 دبيرستان ايثارگران دريافت نمونه سوال
5 خرداد 87 دبيرستان ايثارگران دريافت نمونه سوال
6 خرداد 87 دبيرستان شاهد امام دريافت نمونه سوال
نمونه سوالات تاريخ ادبيات ايران و جهان2 (سوم انساني)
رديف توضيحات لينك دانلود
1 خرداد ماه 83 دبيرستان شاهد امام دريافت نمونه سوال
2 دبيرستان شاهد امام نمونه 1 دريافت نمونه سوال
3 خرداد 86 دبيرستان شهيد نجفي دريافت نمونه سوال
4 خرداد 87 دبيرستان ايثارگران دريافت نمونه سوال
5 خرداد 87 دبيرستان شاهد امام دريافت نمونه سوال
6
نمونه سوالات تاريخ ايران و جهان2 (سوم انساني)
رديف توضيحات لينك دانلود
1 خرداد ماه 82 تهران با جواب دريافت نمونه سوال
2 شهريور ماه 82 تهران دريافت نمونه سوال
3 خرداد ماه 83 استان مركزي با جواب دريافت نمونه سوال
4 شهريور ماه 83 استان مركزي دريافت نمونه سوال
5 دي ماه 83 استان مركزي دريافت نمونه سوال
6 خرداد ماه 84 كشوري باجواب دريافت نمونه سوال
7 شهريور ماه 84 كشوري با جواب دريافت نمونه سوال
8 دي ماه 84 كشوري با جواب دريافت نمونه سوال
9 خرداد ماه 85 كشوري با جواب دريافت نمونه سوال
10 شهريور ماه 85 كشوري با جواب دريافت نمونه سوال
11 دي ماه 85 كشوري با جواب دريافت نمونه سوال
12 خرداد ماه 86 كشوري با جواب دريافت نمونه سوال
13 شهريور ماه 86 كشوري با جواب دريافت نمونه سوال
14 دي ماه 86 كشوري با جواب دريافت نمونه سوال
15 خردا 87 كشوري با جواب دريافت نمونه سوال
16 شهريور 87 كشوري با جواب دريافت نمونه سوال
نمونه سوالات زبان فارسي 3 (سوم انساني)
رديف توضيحات لينك دانلود
1 خرداد ماه 82 تهران دريافت نمونه سوال
2 شهريور ماه 82 تهران دريافت نمونه سوال
3 خرداد 83 استان مركزي با جواب دريافت نمونه سوال
4 شهريور ماه 83 استان مركزي دريافت نمونه سوال
5 دي ماه 83 استان مركزي دريافت نمونه سوال
6 خرداد ماه 84 كشوري با جواب دريافت نمونه سوال
7 شهريور ماه 84 كشوري با جواب دريافت نمونه سوال
8 دي ماه 84 كشوري دريافت نمونه سوال
9 خرداد ماه 85 كشوري با جواب دريافت نمونه سوال
10 شهريور ماه 85 كشوري با جواب دريافت نمونه سوال
11 دي ماه 85 كشوري باجواب دريافت نمونه سوال
12 خرداد ماه 86 كشوري با جواب دريافت نمونه سوال
13 شهريور ماه 86 كشوري با جواب دريافت نمونه سوال
14 دي ماه 86 كشوري با جواب دريافت نمونه سوال
15 خردا 87 كشوري با جواب دريافت نمونه سوال
16 شهريور 87 كشوري با جواب دريافت نمونه سوال

هیچ نظری موجود نیست: