۹.۲۹.۱۳۸۹

زمان مهمان شدن و انتقال دانشجوی دانشگاه جامع


مدیرکل خدمات آموزشی دانشگاه جامع علمی کاربردی گفت: دانشجویان این دانشگاه برای انتقال و مهمان شدن در نیم سال دوم سال تحصیلی ۸۹ – ۹۰ باید تا نهم دی فرم مربوط را تکمیل کنند و به شورای آموزشی واحد دانشگاهی مبدا تحویل دهند.


ناصرصبحی قراملکی در مصاحبه با واحد مرکزی خبر افزود:درخواست های دریافت شده تا ۱۶ دی در شورای آموزشی واحد دانشگاهی مبدا بررسی و نتیجه آن اعلام می شود.

مدیرکل خدمات آموزشی دانشگاه جامع علمی کاربردی زمان ارائه فرم تکمیل شده واحد دانشگاهی مبدا را به شورای آموزشی واحد دانشگاهی مقصد تا ۳۰ دی اعلام کرد.

صبحی قراملکی گفت: این درخواست ها در شورای آموزشی واحد دانشگاهی مقصد نیز تا هفتم بهمن بررسی و نتایج آن اعلام می شود.

مدیرکل خدمات آموزشی دانشگاه جامع علمی کاربردی افزود: امور اداری و آموزشی مورد نیاز برای مهمان شدن و یا انتقال دانشجو نیز تا پایان زمان نام نویسی نیمسال جدید تحصیلی انجام می شود .

صبحی قراملکی همچنین زمان ارائه فرم تکمیل شده به واحد دانشگاهی مبداء مربوط به انتقال دانشجویان دوره های ترمی از سایر استانها به شهر تهران را تا ۳۰ آذر اعلام کرد .

مدیرکل خدمات آموزشی دانشگاه جامع علمی کاربردی گفت : نتیجه بررسی این درخواست ها در واحد دانشگاهی مبداء تا ۱۶ دی مشخص می شود .

صبحی قراملکی زمان ارائه فرم تکمیل شده به واحد دانشگاهی مقصد را تا ۲۳ دی ، زمان اعلام نتیجه بررسی این فرم را تا ۳۰ دی و زمان آغازجمع آوری و ارسال این فرم ها به دبیرخانه شورای آموزشی و کمیسیون موارد خاص این دانشگاه را دوم بهمن ذکر کرد .

مدیرکل خدمات آموزشی دانشگاه جامع علمی کاربردی گفت: نتایج شورای آموزشی و کمیسیون موارد خاص این دانشگاه نیز تا ۱۲ بهمن اعلام خواهد شد .

به گفته مدیر کل خدمات آموزشی دانشگاه جامع علمی کاربردی ، تقاضای تغییر رشته و انتقال توام با تغییر رشته دانشجویان نیز فقط در تابستان هر سال بررسی می شود .


برچسب ها: انتقال دائم, انتقال دانشجو, انتقال و مهمان شدن, جامع علمی کاربردی, دانشجوي انتقالي, دانشگاه جامع علمی کاربردی, شورای آموزشی, واحد دانشگاهی


هیچ نظری موجود نیست: